Badanie słuchu w naszym gabinecie.

Badanie słuchu

Badanie słuchu jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne.

Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej tj. od osoby badanej wymaga się świadomej informacji/odpowiedzi czy dźwięk jest słyszalny.

Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, zaś w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

Umów się teraz

Jak wygląda badanie słuchu w gabinecie Omnifon?

Nasi protetycy słuchu zachęcają, by wykonywać profilaktyczne badania słuchu co roku. To dobry czas, by zweryfikować kondycję narządu słuchu i jeżeli to konieczne w porę zareagować.

We wszystkich naszych gabinetach przeprowadzamy nieodpłatne badania słuchu, dzięki którym jesteśmy w stanie ocenić rodzaj i zaawansowanie problemu ze słuchem. Standardowe badanie trwa zazwyczaj 15 minut i nie jest bolesne 🙂, a jego wyniki dostępne są od razu. 

Podczas wizyty nasi specjaliści szczegółowo omawiają problem jeżeli taki istnieje i przedstawiają możliwości poprawy zdrowia swojego słuchu.

Odpowiadają również na pytania związane z szumami usznymi, rozumieniem mowy oraz higieny słuchu i pielęgnacji uszu.

Serdecznie zapraszamy do nas 🙂

Subiektywne badania słuchu

W najprostszym takim badaniu ocenia się słuch mową potoczną i szeptem. Często stosowane są również stroiki, przy pomocy których przeprowadza się:

 • ocenę symetrii słyszenia – próba Webera;
 • porównanie przewodnictwa kostnego u badanego i badającego przy założeniu prawidłowego słuchu u badającego – próba Schwabacha;
 • porównanie słyszalności stroika na drodze powietrznej i kostnej – próba Rinnego.

Do badań subiektywnych słuchu należą:

 • audiometria tonalna – często utożsamiana w mowie potocznej z badaniem słuchu;
 • audiometria wysokoczęstotliwościowa;
 • audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych, audiometrii słownej lub testów liczbowych;
 • test wyrównania głośności.

Obiektywne badania słuchu

To badania słuchu, do których należą:

 • audiometria impedancyjna:
  • tympanometria
  • odruch z mięśnia strzemiączkowego
  • test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
 • otoemisja akustyczna;
 • badanie potencjałów słuchowych wywołanych.

 

Więcej w tym dziale: