Badanie słuchu w naszym gabinecie.

Badanie słuchu

Badanie słuchu jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne.

Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej tj. od osoby badanej wymaga się świadomej informacji/odpowiedzi czy dźwięk jest słyszalny.

Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, zaś w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

Umów się teraz

Jak wygląda badanie słuchu w gabinecie Omnifon?

Nasi protetycy słuchu zachęcają, by wykonywać profilaktyczne badania słuchu co roku. To dobry czas, by zweryfikować kondycję narządu słuchu i jeżeli to konieczne w porę zareagować.

We wszystkich naszych gabinetach przeprowadzamy nieodpłatne badania słuchu, dzięki którym jesteśmy w stanie ocenić rodzaj i zaawansowanie problemu ze słuchem. Standardowe badanie trwa zazwyczaj 15 minut i nie jest bolesne ?, a jego wyniki dostępne są od razu.

Podczas wizyty nasi specjaliści szczegółowo omawiają problem jeżeli taki istnieje i przedstawiają możliwości poprawy zdrowia swojego słuchu.

Odpowiadają również na pytania związane z szumami usznymi, rozumieniem mowy oraz higieny słuchu i pielęgnacji uszu.

Serdecznie zapraszamy do nas ?

Subiektywne badania słuchu

W najprostszym takim badaniu ocenia się słuch mową potoczną i szeptem. Często stosowane są również stroiki, przy pomocy których przeprowadza się:

 • ocenę symetrii słyszenia – próba Webera;
 • porównanie przewodnictwa kostnego u badanego i badającego przy założeniu prawidłowego słuchu u badającego – próba Schwabacha;
 • porównanie słyszalności stroika na drodze powietrznej i kostnej – próba Rinnego.

Do badań subiektywnych słuchu należą:

 • audiometria tonalna – często utożsamiana w mowie potocznej z badaniem słuchu;
 • audiometria wysokoczęstotliwościowa;
 • audiometria mowy – w postaci testów zdaniowych, audiometrii słownej lub testów liczbowych;
 • test wyrównania głośności.

Obiektywne badania słuchu

To badania słuchu, do których należą:

 • audiometria impedancyjna:
  • tympanometria
  • odruch z mięśnia strzemiączkowego
  • test zanikania odruchu z mięśnia strzemiączkowego
 • otoemisja akustyczna;
 • badanie potencjałów słuchowych wywołanych.

 

Więcej w tym dziale:

Badanie słuchu – najczęściej zadawane pytania

Na czym polega badanie audiometryczne?

Badanie audiometryczne to test służący do oceny zdolności słyszenia osoby. Polega na prezentowaniu dźwięków o różnej częstotliwości i natężeniu, podczas gdy pacjent sygnalizuje, kiedy słyszy dany dźwięk.

Jakie badania na niedosłuch?

Do diagnozowania niedosłuchu wykorzystuje się różne rodzaje badań, w tym audiometrię tonalną, audiometrię mowy, tympanometrię oraz badania otoemisyjne.

Jak wykonuje się badanie słuchu?

Badanie słuchu wykonuje się w warunkach akustycznie izolowanych, gdzie pacjent słucha dźwięków podawanych przez słuchawki lub głośniki i informuje, kiedy dźwięk jest słyszalny.

Jak nazywa się badanie słuchu?

Najbardziej znanym badaniem słuchu jest audiometria, jednak istnieją inne metody takie jak tympanometria czy badania otoemisyjne.

Jakie są rodzaje audiometrii?

Rodzaje audiometrii obejmują audiometrię tonalną (badanie słuchu przy użyciu tonów o różnych częstotliwościach), audiometrię mowy (ocena zdolności rozumienia mowy) oraz audiometrię impedancyjną (ocena funkcji środkowego ucha).

Jakie najlepsze badanie słuchu?

Najlepsze badanie słuchu zależy od konkretnego przypadku i potrzeb pacjenta. Audiometria tonalna jest standardowa, ale w niektórych przypadkach wymagane mogą być dodatkowe testy, takie jak tympanometria.

Kto wykonuje badanie audiometryczne?

Badanie audiometryczne przeprowadzane jest przez audiologa lub innego specjalistę w dziedzinie zdrowia słuchu, np. otolaryngologa.

Ile kosztuje badanie słuchu?

Koszt badania słuchu może się różnić w zależności od rodzaju badania, lokalizacji oraz czy jest wykonywane w publicznej służbie zdrowia czy prywatnie. W Omnifon, badanie słuchu jest zawsze darmowe!

Ile trwa badanie audiometryczne?

Standardowe badanie audiometryczne trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut, choć czas może się różnić w zależności od rodzaju i zakresu badania.

Czy niedosłuch może się cofnąć?

Niektóre rodzaje niedosłuchu, szczególnie te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak infekcje lub zatkanie ucha, mogą być odwracalne. Niedosłuch związany ze starzeniem się lub uszkodzeniem nerwu słuchowego jest zwykle trwały.

Jakie są rodzaje badań słuchu?

Do badań słuchu zalicza się audiometrię tonalną, audiometrię mowy, tympanometrię, badania otoemisyjne oraz badania przesiewowe noworodków.

Jak interpretować wyniki badań słuchu?

Wyniki audiometrii przedstawiane są na audiogramie, gdzie osi poziomej odpowiada częstotliwość dźwięku, a pionowej - natężenie. Próg słyszenia dla różnych częstotliwości określa poziom słuchu.

Jak wygląda prawidłowy wynik audiogramu?

Prawidłowy wynik audiogramu pokazuje, że próg słyszenia pacjenta mieści się w zakresie normalnym, zazwyczaj do 20 dB w całym zakresie częstotliwości.

Jaki jest prawidłowy wynik słuchu?

Prawidłowy wynik słuchu to taki, gdzie pacjent jest w stanie słyszeć dźwięki o natężeniu do 20 dB w całym zakresie testowanych częstotliwości.

<< 1 >>