Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej pod adresem: https://omnifon.pl oraz w placówkach stacjonarnych prowadzonych przez Spółkę OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, jak również udzielanych za pośrednictwem środków umożliwiających bezpośrednią komunikację na odległość przez Użytkowników.

DEFINICJE

1. Administrator danych osobowych – OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Drewnowska 43, 91 – 002 Łódź, NIP: 7262684291; REGON: 388121496; KRS: 0000882634, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, opłacony w całości;

2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem: https://omnifon.pl;

3. Administrator strony internetowej – OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Drewnowska 43, 91 – 002 Łódź, NIP: 7262684291; REGON: 388121496; KRS: 0000882634, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, opłacony w całości;

4. Obsługa techniczna – obsługą techniczną strony zajmuje się Michał Jabłoński, ul. Altera 2, 99 – 100 Łęczyca, adres e-mail : michal.jablonski@brainwork.pl

5. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony internetowej https://omnifon.pl, jak również z placówki stacjonarnej, w tym za pośrednictwem środków umożliwiających bezpośrednią komunikację na odległość;

6. Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i opracowywanie, udostępnianie, zmienianie i usuwanie danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem strony internetowej https://omnifon.pl, realizacją udostępnionych za pośrednictwem strony usług oraz za dodatkową zgodą Użytkownika w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Strony internetowej, jak również oferowanych w stacjonarnych placówkach albo za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Poprzez korzystanie ze strony internetowej przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, a w szczególności: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer seryjny urządzenia, dane dotyczące ubezpieczenia społecznego, dane dotyczące zdrowia Użytkownika w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług oferowanych na Stronie internetowej oraz w placówkach stacjonarnych;

2. Dane osobowe przetwarzane są tylko za zgodą Użytkownika wyrażoną każdorazowo przy ich udostępnieniu. Użytkownik przystępując do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, w placówkach stacjonarnych albo za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Odmowa przetwarzania danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem albo brakiem możliwości skorzystania z oferowanych przez spółkę OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Polsce usług, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany.

3. Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

a. poprzez ich dobrowolne udostępnienie przez Użytkownika za pomocą formularzy dostępnych na stronie, w tym m.in.: formularza zapisu do systemu mailowego i formularza kontaktowego, podania w formularzu dostępnym w placówce stacjonarnej, albo za pośrednictwem środków umożliwiających bezpośrednie komunikowanie się na odległość;

b. poprzez gromadzenie plików „cookies”, o czym mowa poniżej w POLITYCE COOKIES;

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem strony internetowej https://omnifon.pl, realizacją udostępnionych za pośrednictwem strony usług, realizacją usług dostępnych w placówkach stacjonarnych, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jak również zbierania opinii Użytkowników, oraz za dodatkową zgodą Użytkownika w celach marketingowych, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności: zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) – Dz. U. UE. L.2016.119.1; ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 576, z późn. zm.).

5. Dane osobowe mogą być poddane anonimizacji lub pseudonimizacji w celu sporządzenia opracowań, statystyk, a także przy prowadzeniu badań mających na celu rozwój świadczonych usług.

5. Podanie danych osobowych Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

6. Dane osobowe podawane na stronie internetowej nie zostaną udostępnione odpłatnie ani bezpłatnie innym podmiotom poza przypadkami wskazanymi wyraźnie w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI i PLIKACH COOKIES oraz w przypadkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, które nakazują udostępnienie takich danych.

7. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika przetwarzane są z należytą starannością i chronione zgodnie z obowiązującym prawem, a także zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy technicznej przed dostępem osób nieupoważnionych.

8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do:

– wglądu do udzielonych danych osobowych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzana jego danych osobowych;

– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli wcześniej Użytkownik udzielił takiej zgody;

– żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Na stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od strony internetowej https://omnifon.pl. Spółka OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione na tych stronach, jak również za ochronę danych osobowych, politykę prywatności i plików cookies obowiązujących na tych stronach. W celu zapoznania się z zasadami ochrony danych osobowych, polityki prywatności i plików cookies na tych stronach internetowych Użytkownik powinien zapoznać się z udostępnionymi na nich regulacjami.

10. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że powierza dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach udostępnionych na stronie internetowej formularzy do spółki cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań.

poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w tej firmie. Wynika to z faktu, że Administrator danych osobowych korzysta z serwerów spółki cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Administrator oświadcza, że zawarł z ww. podmiotem stosowną umowę powierzenia danych osobowych.

11. Administrator danych osobowych informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Hosting: cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań.

Jednocześnie oświadcza, że zawarł stosowną umowę powierzenia danych osobowych temu podmiotowi.

12. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie niezbędnym do ochrony roszczeń i interesów prawnych Administratora. Jednocześnie oświadcza, iż zawarł stosowną umowę powierzenia danych osobowych tym podmiotom.

PLIKI COOKIES

1. W celu poprawienia jakości usług i lepszego dopasowania informacji zawartych na stronie do potrzeb Użytkownika, a także w celu poprawy wydajności strony i analizy zachowań na Stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora strony.

2. Administrator strony/Administrator danych osobowych przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej.

3. Pliki cookies wykorzystywane są za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić jej zakres.

4. Użytkownik może dokonać takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Przy czym, w takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

5. Pliki cookies mogą zostać usunięte przez Użytkownika po ich zapisaniu przez Administratora strony/Administratora danych osobowych.

6. Każda przeglądarka internetowa umożliwia zmiany ustawień plików cookies. W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych Administrator proponuje skorzystanie z informacji udostępnionych na następujących stronach:

– Internet explorer: Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer (microsoft.com)

– Mozzilla Firefox: Jak wyczyścić pamięć podręczną | Pomoc dla programu Firefox (mozilla.org)

– Google Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi – Komputer – Google Chrome – Pomoc

Wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch – Wsparcie Apple (PL)

7. Administrator danych osobowych/Administrator Strony internetowej niniejszym informuje użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony internetowej:

– Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony oraz działań marketingowych i remarketingowych.

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.

3. Logo zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych/Administratora Stront internetowej w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

INNE

1. Administrator danych osobowych/Administrator Strony internetowej informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zachować wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń, które wykorzystuje do komunikacji między urządzeniem końcowych (komputer, telefon) a serwerem.

2. Administrator wykorzystuje w celu ochrony przed niepowołanym dostępem program do ochrony urządzeń końcowych Antywirus – ‘’clamav – https://www.clamav.net’’ oraz Firewall oparty jest na „iptables” i „ipset”.

3. Wszelkie hasła dostępowe do serwera są zabezpieczone i zaszyfrowane, a komunikacja odbywa się poprzez bezpieczny protokół SFPT z wykorzystaniem kluczy szyfrujących całą komunikację.

4. Komunikacja między Użytkownikiem a Stroną internetową odbywa się przez protokół szyfrowany SSL.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione dane osobowe przechowywane są przez okres konieczny do wykonania usług oferowanych przez spółkę OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi udostępnionych za pośrednictwem Strony internetowej, w placówkach stacjonarnych, jak również za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, chyba, że inny okres wynika z przepisów obowiązującego prawa.

ZMIANY/AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zmiany albo aktualizacje polityki prywatności i plików cookies mogą nastąpić tylko w związku ze zmianą przepisów prawa, albo w związku z koniecznością podniesienia standardu oferowanych usług. O każdej zmianie/aktualizacji spółka OMNIFON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi będzie informowała na bieżąco. Jednocześnie zalecamy zapoznanie się z aktualną wersją dokumentu przy każdorazowym korzystaniu z naszych usług.

KONTAKT z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH/ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem korespondencji e-mail na następujący adres:kontakt@omnifon.pl

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ochronie danych osobowych Użytkownika lub w wykorzystywaniu plików cookies, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem danych osobowych na ww. adres e-mail;

3. Użytkownik może także zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 22 531-03-00; adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; Infolinia: 606-950-000;

4. Administrator danych osobowych informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), pozyskiwanie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia możliwe jest wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego albo opiekuna dziecka i tylko w zakresie przez niego wyrażonym. W przypadku powzięcia przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna dziecka informacji o udostępnieniu danych osobowych od dziecka poniżej 16 roku, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem danych osobowych celem podjęcia stosownych działań. Administrator danych osobowych oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by uniemożliwić dzieciom poniżej 16 roku życia udostępniania mu w ramach świadczonych usług danych osobowych tych osób.

Polityka prywatności i cookies jest ważna od 22.12.2021 r.