Regulamin – „Zyskujesz gdy rekomendujesz”

REGULAMIN AKCJI „ ZYSKUJESZ, GDY REKOMENDUJESZ”

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady oraz warunki uczestnictwa w akcji „ZYSKUJESZ, GDY REKOMENDUJESZ ”, zwanej dalej „Akcją”, odbywającej się w dniach od 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. na terytorium Polski. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.omnifon.pl oraz w wersji papierowej w każdym sklepie Organizatora.

1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem akcji jest Omnifon Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Drenowskiej 43, 91-002, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000882634 , NIP 7262684291 , REGON 388121496 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł dalej zwana „Organizatorem”.

Akcja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2 Uczestnicy i Zasady Uczestnictwa w Akcji

 1. W Akcji może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego postanowienia, i która posiada zdolność do czynności prawnych lub odpowiednią zgodę przedstawiciela ustawowego, w zakresie niezbędnym do uczestnictw w Akcji zgodnie z przepisami prawa. Osoba, która weźmie udział w Akcji, zgodnie z jej zasadami, zwana jest dalej Uczestnikiem Polecającym)
 2. Z Akcji wyłączone są osoby współpracujące z Organizatorem, pracownicy Organizatora oraz ich: zstępni, wstępni, osoby przysposobione, rodzeństwo oraz krewni w linii bocznej do drugiego stopnia, a także powinowaci do drugiego stopnia.
 3. Dla potrzeb Akcji Uczestnik Polecający otrzyma w formie papierowej Kupon polecający (dalej: Zaproszenie). Zaproszenie jest jednorazowego użytku. Musi zostać uzupełnione danymi Organizatora (Pieczęć sklepu Omnifon), danymi Uczestnika Polecającego (Pieczęć firmowa- jeśli dotyczy lub imię, nazwisko,adres, telefon) oraz musi być wpisane przez Uczestnika Polecającego imię i nazwisko osoby poleconej wraz z numerem telefonu. Uczestnik Polecający może otrzymać więcej niż jedno Zaproszenie.
 4. Uczestnik Polecający może przekazać Zaproszenie wybranej przez siebie osobie fizycznej powyżej 50 roku życia (dalej: Osoba Polecana). Z tytułu przekazania Zaproszenia Osobie Polecanej i po spełnieniu pozostałych warunków określonych Regulaminem, Uczestnikowi Polecającemu przysługuje nagroda określona Regulaminem.

3 Przyznawanie Nagród

 1. Nagrodami w Akcji (dalej „Nagroda”) są prezenty zawarte w Katalogu Nagród, dostępnym w każdym Gabinecie Omnifon, kwota nagrody nie może przekraczać 250zł.
 2. Uczestnik Polecający tj., klient firmy Omnifon , uzyska prawo do Nagrody jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. przekaże Zaproszenie Osobie Polecanej, która wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, wymagane u Organizatora.
  2. Osoba Polecana, której Zaproszenie zostało przekazane, wykona w jednym ze sklepów Organizatora, bezpłatne badanie słuchu oraz zakupi aparat/aparaty słuchowe (jeśli jest takie zalecenie protetyka).
  3. Osoba Polecana, której Kupon został przekazany przez Uczestnika Polecającego wyda Organizatorowi uzupełnione Zaproszenie oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych,
  4. warunki nabycia Nagrody zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora
 3. Kupon jest ważny w czasie trwania Programu przez czas wskazany w Regulaminie.
 4. Uczestnik Polecający ma możliwość otrzymania więcej niż 1 Nagrody.
 5. Uczestnik Polecający zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody telefonicznie przez pracownika Organizatora, od którego otrzymał Zaproszenie. Nagroda będzie do odbioru w sklepie Organizatora, w którym zostało wydane Zaproszenie, po wcześniejszym potwierdzeniu spełnienia warunków nabycia Nagrody przez pracownika Organizatora.
 6. Niedokonanie przez Uczestnika Polecającego odbioru Nagrody w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 7. Niemożliwe jest dokonanie wymiany Nagrody przyznanej w ramach Akcji na inną nagrodę, w tym na nagrodę pieniężną.
 8. Uczestnik Polecający nie ma prawa uzyskania dostępu do informacji o spełnieniu poszczególnych warunków wymienionych w §3 pkt4 a) – 4c) niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnik Polecający nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody, w tym nieodpłatnie, jako upominek, nagrodę itp., na osobę trzecią.

4 Reklamacje

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Polecającym.
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w programie, Uczestnik Polecający powinien składać:
  1. korespondencyjnie na adres: Omnifon. z o.o, ul. Drenowska 43, 91-002 Łódź,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@omnifon.pl, w tytule korespondencji wpisując: „Reklamacja Akcji ZYSKUJESZ GDY REKOMENDUJESZ”.
 3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Polecający zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji z powodów formalnych lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Polecającego, Uczestnik Polecający może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz skorzystać z innych środków dochodzenia roszczeń i realizacji praw, wynikających z przepisów prawa..

5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Polecających w Programie, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest Organizator.
 2. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja Akcji.
 3. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić dane osobowe Uczestnika Polecającego i Osoby Polecanej, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu Organizatora oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane Organizatora. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych poza granice kraju.
 4. Dane osobowe Uczestnika Polecającego i Osoby Polecanej są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, rozumianej jako przekazanie swoich danych na Kuponie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu akcji i przyznania nagrody. Dane osobowe Uczestnika Polecającego i Osoby Polecanej będą również przetwarzane w celu kontaktu i potwierdzania poprawności Kuponów lub wydawania nagród na mocy zapewnienia poprawnego przebiegu Programu.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, przy czym Uczestnikowi Polecającemu i Osobie Polecanej przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na prawo do przetwarzania ich danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody.
 6. Informujemy, że Uczestnik Polecający i Osoba Polecana mają możliwość dostępu i korekty podanych danych. Uczestnikowi Polecającemu i Osobie Polecanej przysługuje prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy przenoszenia danych. Uczestnik Polecający i Osoba Polecana mogą skorzystać z przysługujących im praw kontaktując się z Administratorem przez dane kontaktowe podane w § 5 p. 2. Uczestnikowi Polecającemu i Osobie Polecanej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

6 Postanowienia końcowe

 1. Akcja „ZYSKUJESZ GDY REKOMENDUJESZ” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w sklepach Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem omnifon.pl
 3. Uczestnictwo w Akcji nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatowymi prowadzonymi przez Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa